Politica de confidențialitate

Contactarea noastră prin intermediul acestui site implică obligația dvs. de furnizare a unor date cu caracter personal care vă privesc. De fiecare dată când utilizați acest site, vi se va aplica prezenta politica de confidentialitate.

I. Cine va prelucra datele dvs. cu caracter personal (Operatorul de date) ?

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se va face de către RECHYNY CORP SRL, cu sediul în Pricaz, nr 36, Județ Hunedoara, CUI 38665168, e-mail: contact@digitalwizards.ro, tel. 0727428401, reprezentată prin administrator Martin Sorin.

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

În funcție de fiecare caz în parte, Digital Wizards poate prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:nume, adresa de e-mail, numar de telefon, datele rezultate din navigarea dvs. pe site-ul nostru colectate prin intermediul cookie-urilor și a tehnologiilor similare.

III. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Digital Wizards poate prelucra datele dvs. cu caracter personal pentru următoarele scopuri:- Intocmirea ofertei personalizate pentru serviciile oferite.- Contactarea dumneavoastra telefonic sau in scris in vederea colaborarii.- Pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de DigitalWizards- Pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe site.

IV. Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal

Orice operațiune de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:-prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care dvs. sunteți parte sau pentru a face demersuri la cererea dvs. înainte de încheierea unui contract – art. 6 alin.(1) lit.b) din Regulamentul (UE) nr. 2016/679-prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dvs. pentru prelucrarea datelor cu caracter personal – art. 6 alin.(1) lit.a) din Regulamentul (UE) nr. 2016/679-prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care ne revine – art. 6 alin.(1) lit.c) din Regulamentul (UE) nr. 2016/679-prelucrarea este necesară în scopul intereselor noastre legitime sau ale unui terț – art. 6 alin.(1) lit.f) din Regulamentul (UE) nr. 2016/679-prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță – art. 9 alin.(2) lit.f) din Regulamentul (UE) 2016/679.

V. Durata prelucrării

DigitalWizards va revizui în fiecare an datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor mentionate.

VI. Drepturile dvs.

-
dreptul de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal,-dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că prelucrăm sau nu datele dvs. și, în caz afirmativ, acces la datele respective și informații despre cum sunt prelucrate.-dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc,-dreptul la stergerea datelor cu caracter personal care vă privesc („dreptul de a fi uitat”),-dreptul la opozitie, respectiv dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când aceasta deservște un interes public sau un interes legitim al nostru,-dreptul la restrictionarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc,-dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi, în anumite cazuri, datele dvs. personale într-un mod structurat care poate fi citit automat și dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator,-dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere, respectiv Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro),-dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă (dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale),-dreptul de a vă adresa justiției.De asemenea, atunci când prelucrarea datelor se face în baza consimțământului dvs., aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment și în mod gratuit, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. În cazurile în care vă retrageți consimțământul, DigitalWizards nu va mai prelucra datele dvs. cu caracter personal cu excepția cazului în care există un alt temei legal pentru respectiva prelucrare.Dacă vreți să vă exercitați drepturile de mai sus, puteți să depuneți o cerere scrisă, semnată și datată, la următoarele date de contact: Cluj-Napoca, str. Mircea Zaciu, nr. 29,  ap. 4, Județ Cluj sau e-mail: contact@digitalwizards.ro.DigitalWizards vă facilitează exercitarea drepturilor prevăzute mai sus și nu va refuza să dea curs cererii dvs. de a vă exercita drepturile, cu excepția cazului în care aceasta nu este exercitată în condițiile legii sau nu suntem în măsură să vă identificăm. De asemenea, DigitalWizards se obligă să vă furnizeze orice informații suplimentare necesare pentru a asigura o prelucrare echitabilă și transparentă a datelor dvs. cu caracter personal, ținându-se seama de circumstanțele specifice și de contextul în care sunt prelucrate aceste date.DigitalWizards vă va furniza informații privind acțiunile întreprinse în urma unei cereri, fără întârzieri nejustificate și în orice caz în cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor. În orice caz, DigitalWizards vă va informa cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând și motivele întârzierii. În cazul în care introduceți o cerere în format electronic, informațiile vă vor fi furnizate în format electronic acolo unde este posibil, cu excepția cazului în care dvs. solicitați un alt format.

VII. Destinatarii datelor dvs. cu caracter personal

Destinatarul principal al datelor este DigitalWizards dar unele date mai pot ajunge si la companiile care ne ofera servicii de analiza ( Google Analytics ).

VIII. Actualizarea datelor dvs. cu caracter personal

În cazul în care datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări sau dacă luați cunoștință de faptul că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la:. Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere decurgând din date cu caracter personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care ni le furnizați.

IX. Transferul datelor dvs. cu caracter personal în străinătate

DigitalWizards poate transfera datele dvs. cu caracter personal în țări membre UE sau în tăți terțe care au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, dacă acest transfer este necesar pentru prelucrarea conform scopurilor descrise mai sus.În situații excepționale, dacă este necesar pentru realizarea scopurilor menționate mai sus, putem transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în state terțe care nu au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție însă numai în baza unor măsuri de protecție adecvate, cu respectarea Regulamentului  (UE) 2016/679.

X. Modificări ale politicii de confidențialitate

Cea mai recentă actualizare a acestei Politici de confidențialitate a fost realizată în luna Septembrie 2020. DigitalWizards are dreptul de a actualiza periodic această politică, modificările urmând a fi postate pe această pagină.Dacă aveți întrebări,comentarii, sugestii sau solicitări cu privire la informațiile cuprinse în prezenta pagină, vă rugăm să trimiteți un e-mail la adresa contact@digitalwizards.ro.